ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟ

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 126828301000 (εφεξής η «εταιρία») ότι σύμφωνα με την από 16 Ιουνίου  2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (καθολικής) των μετόχων της, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των πενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (51.990,00) €, με…